"אירוח בפאלאס להבים– לחוות את החיים הטובים"

1. כללי 

רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "אירוח בפאלאס – לחוות את החיים הטובים" )להלן : "המבצע"( במטרה לקדם את שיווק יחידות  הדיור בפרויקט "פאלאס להבים", ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח  

2. הגדרות  

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן: 

2.1 "השותפות" או "הבית" – פאלאס להבים שותפות מוגבלת; 

2.2 "המבצע" – הענקת זכות שימוש זמנית בלבד שלא תעלה על 30 )שלושים( יום, ביחידה, שנקבעה על-ידי הבית כיחידת אירוח בבית ובכלל  זה רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני הבית וכן זכות זמנית ליהנות מסל השירותים וכן, בהטבות נוספות כמפורט  להלן בכפוף לכללי ההתנהגות והבטיחות, לנהלים ולסדרי השימוש, כפי שייקבעו על ידי השותפות, מעת לעת. 

2.3 "הטבות נוספות" – כל ההטבות המפורטות בסעיף 4.3 להלן. 

2.4 "האורח" – הזכאי להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שמלאו לו 65 )שישים וחמש( שנים והוא מסוגל לדאוג  לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי, טרם מועד השתתפותו במבצע זה. 

2.5 "תקופת המבצע" – עד ליום 10.01.2025 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים בלבד או במועד שייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  השותפות בכתב כסיום תקופת המבצע.  

3. השתתפות במבצע  

3.1 הזכאי להשתתף במבצע הינו אורח המעוניין להתגורר בבית הדיור המוגן בעתיד )היינו, אורח/ת וכן, בת/בן זוגו( אשר חתם במהלך תקופת  המבצע עם פאלאס להבים על מסמך מתאים )המהווה כתב סיכום תנאים מסחריים ותיאור היחידה( ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה,  ובתנאי מקדים לפיו עבר את הבדיקה הרפואית בפני הצוות הרב מקצועי בבית. 

3.2 השותפות רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.  

4. פירוט המבצע  

4.1 כל מי שמלאו לו 65 )שישים וחמש( שנים והוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי, וכן בן זוגו אשר  חתם על הסכם אירוח מתאים עם השותפות, בהתאם לנוסח המקובל אצל השותפות באותה העת. מובהר כי קבלת זכות שימוש זמנית ביחידת  האירוח וכן, רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני הבית וכן, זכות זמנית ליהנות מסל השירותים, מותנית בקיומם  המצטבר של תנאים מקדימים לפיהם על האורח: 

(א) לתאם מראש עם נציג הבית פגישת היכרות ולהגיע לביקור בבית בו מעוניין האורח לקבל זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח; (ב) האורח עמד בכל ומלוא הקריטריונים הנדרשים על ידי הבית לצורך ההשתתפות במבצע ונמצא מתאים לכך.  

הובהר לאורח והוא מסכים לכך שהשותפות רשאית להחליט בעניין אישור מועמדותו והתאמתו של האורח להשתתף במבצע וזאת על  פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי;  

(ג) האורח שילם לשותפות מראש מלוא תשלום בגין תקופת האירוח באחד מיחידי האירוח בבית, לבחירת האורח ועל בסיס מקום פנוי בלבד )להלן: "תשלום בגין תקופת האירוח"(. 

4.2 תקופת האירוח ביחידת האירוח תהיה מוגבלת ולא תעלה על פרק זמן של 30 (שלושים) יום, במהלכה תוקנה לאורח זכות שימוש זמנית  ביחידת האירוח בבית )להלן: "תקופת האירוח"(.  

4.3 מובהר כי בנסיבות בהן תקופת האירוח תעלה על 7 (שבעה) ימי אירוח, דמי השימוש בגין תקופת האירוח יהיו בסך של 1,000 ₪ )במילים:  אלף שקלים חדשים( כולל מע"מ כדין ליום אירוח.  

4.4 במהלך תקופת ה אירוח השותפות רשאית לסיים את תקופת האירוח במסגרת הודעה לאורח בת 24 שעות מראש, וזאת מכל סיבה שהיא.  בנסיבות אלה האורח מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או כלפי מי מטעמה בכל הקשור והאמור בכך. 4.5 זכות השימוש הזמנית כוללת הטבות נוספות, ללא תשלום נוסף מצד האורח, כמפורט להלן:  

א. ארוחת צהריים בין הימים א-ה, שישי (ערב שבת) ושבת בצהריים לאורח בלבד (היינו, לאורח/ת ובת/בן זוגו), והכל למשך תקופת  האירוח הזמנית בלבד, ובכפוף לכך כי בפועל מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים בעת הרלבנטית, והכל בהתאם ובכפוף  להוראות הסכם האירוח.  

ב. שימוש במים וחשמל ללא תשלום נוסף מצד האורח והכל בכפוף לכך כי האורח ייעשה שימוש סביר בצריכת המים והחשמל.  ג. חיבור לרשת כבלים HOT, על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.  

ד. נשיאה בעלויות חיובי הארנונה בלבד בגין שטח יחידת האירוח שיחולו ויחייבו את ה אורח בפועל בהתאם לתעריף הקבוע החל בצו  הארנונה וזאת בניכוי כלל ההנחות ו/או ההטבות להן זכאי האורח בחיובי הארנונה, וזאת החל ממועד תחילת השימוש ביחידת  האירוח. 

4.6 יובהר כי אי מימוש ההטבות הנ"ל על ידי האורח אינו יקנה בידי האורח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת ההטבות בכסף  או שווה כסף ו/או טענה להארכת תקופת ההטבות, והדייר מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע ו/או להתקשר עם  השותפות בהסכם במסגרת המבצע.  

5. בנסיבות בהן האורח יודיע לידי השותפות בתום תקופת האירוח הנ"ל כי ברצונו להמשיך ולהתגורר בבית, יהיה עליו לחתום על הסכם ההתקשרות  עם השותפות, והכל בהתאם לנוסח והתנאים, שיהיו מקובלים אצל השותפות באותה העת הרלבנטית. ככל שמימש האורח את הזכות הנ"ל וחתם על  הסכם ההתקשרות עם השותפות, תוקנה לאורח הנחה חד-פעמית מסכום הפיקדון לפי מחירון השותפות שיהיה רלוונטי באותה העת בשיעור של  תשלום בגין תקופת האירוח בלבד. 

6. שונות 

6.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל  הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי השותפות ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו. 6.2 השותפות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי  שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.  

6.3 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה. בכל סתירה או אי התאמה בין הוראות  תקנון זה לבין הוראות הסכם ההתקשרות שבין הדייר לבין השותפות, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות.  

6.4 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם ההתקשרות.  

6.5 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו. 

58\2\40277

דילוג לתוכן