"אירוח בפאלאס – לחוות את החיים הטובים"

 1. כללי
  רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "אירוח בפאלאס – לחוות את החיים הטובים" )להלן : "המבצע"( במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקטים השונים של הרשת "פאלאס רעננה", "פאלאס להבים", "פאלאס מודיעין" ו-"פאלאס תל- אביב", ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח

 2. הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
  2.1 "רשת ", "החברה" או "הבית" – רשת פאלאס בתי דיור מוגן המורכבת, בין היתר, מבית דיור מוגן "פאלאס רעננה", "פאלאס להבים", "פאלאס מודיעין" ו-"פאלאס תל-אביב" המנוהלים על-ידי החברות והתאגידים ברשת פאלאס;
  2.2 "המבצע" – הענקת זכות שימוש זמנית בלבד שלא תעלה על 30 )שלושים( יום, ביחידה, שנקבעה על-ידי הבית כיחידת אירוח בבית ובכלל זה רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני הבית וכן זכות זמנית ליהנות מסל השירותים וכן, בהטבות נוספות כמפורט להלן בכפוף לכללי ההתנהגות והבטיחות, לנהלים ולסדרי השימוש, כפי שייקבעו על ידי החברה, מעת לעת.
  2.3 "מוצרי חשמל" – כל סוגי מכשירי החשמל המפורטים בסעיף 4.2 להלן, הכלולים ומשתתפים במבצע;
  2.4 "הטבות נוספות" – כל ההטבות המפורטות בסעיף 5.3 להלן.
  2.5 "האורח" – הזכאי להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שמלאו לו 65 )שישים וחמש( שנים והוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי, טרם מועד השתתפותו במבצע זה.
  2.6 "תקופת המבצע" – בין התאריכים 04.01.2023 – 04.03.2023 או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים בלבד או במועד שייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכתב כסיום תקופת המבצע.

 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאי להשתתף במבצע הינו אורח המעוניין להתגורר בבית הדיור המוגן בעתיד )היינו, אורח/ת וכן, בת/בן זוגו( אשר חתם במהלך תקופת המבצע עם אחד מבתי הרשת כמפורט לעיל, על מסמך מתאים )המהווה כתב סיכום תנאים מסחריים ותיאור היחידה( ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה, ובתנאי מקדים לפיו עבר את הבדיקה הרפואית בפני הצוות הרב מקצועי בבית.
  3.2 החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

 4. פירוט ריהוט ומוצרי חשמל
  4.1 להלן רשימת פרטי הריהוט הכלולים במבצע:
  4.1.1 חדר שינה: מיטה זוגית;
  4.1.2 פינת אוכל: שולחן אוכל + 2 כיסאות;
  4.1.3 סלון: ספה, כורסה, שולחן סלון.
  4.2 להלן מוצרי החשמל הכלולים במבצע בהתאם לסוג והמפרט כפי שייקבע מעת לעת על-ידי החברה, באופן בלעדי:
  4.2.1 מקרר, כיריים חשמליות;
  4.2.2 מכשיר טלוויזיה.
  4.3 יובהר, כי אין במתן פרטי הריהוט ומוצרי חשמל כאמור לאורח על ידי החברה, כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חבות כלשהי לעניין טיב הרהיטים ו/או מוצרי חשמל. האורח מוותר בזאת מראש ובאופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הכרוך והקשור לעניין זה.
  4.4 יודגש כי פרטי הריהוט ומוצרי חשמל הינם רכוש החברה וה יחידה בלבד, לא ניתן להוציאם מה יחידה.
  4.5 האורח רשאי להשתמש בפרטי הריהוט ומוצרי חשמל לשימושו האישי ומחויב לשמור עליהם במהלך תקופת השימוש בכפוף לבלאי טבעי עקב שימוש סביר. למען הסר ספק, יובהר כי נזקים ו/או ליקויים שיתגלו בריהוט ו/או במוצרי חשמל במשך תקופת השימוש, יתוקנו על ידי החברה ועל חשבונה.

 5. פירוט המבצע
  5.1 כל מי שמלאו לו 65 )שישים וחמש( שנים והוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי, וכן בן זוגו אשר חתם על הסכם אירוח מתאים עם החברה, בהתאם לנוסח המקובל אצל החברה באותה העת. מובהר כי קבלת זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח וכן, רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני הבית וכן, זכות זמנית ליהנות מסל השירותים, מותנית בקיומם המצטבר של תנאים מקדימים לפיהם על האורח:
  (א) לתאם מראש עם נציג הבית פגישת היכרות ולהגיע לביקור בבית בו מעוניין האורח לקבל זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח;
  (ב) האורח עמד בכל ומלוא הקריטריונים הנדרשים על ידי הבית לצורך ההשתתפות במבצע ונמצא מתאים לכך. הובהר לאורח והוא מסכים לכך שהחברה רשאית להחליט בעניין אישור מועמדותו והתאמתו של האורח להשתתף במבצע וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי;
  (ג) האורח שילם לחברה מראש מלוא תשלום בגין תקופת האירוח באחד מיחידי האירוח בבית, לבחירת האורח ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
  5.2 תקופת האירוח ביחידת האירוח תהיה מוגבלת ולא תעלה על פרק זמן של 30 )שלושים( יום, במהלכה תוקנה לאורח זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח בבית.
  5.3 זכות השימוש הזמנית כוללת הטבות נוספות כמפורט להלן:
  א. ארוחת צהריים בין הימים א-ה, שישי )ערב שבת( ושבת בצהריים לאורח בלבד )היינו, לאורח/ת ובת/בן זוגו(, והכל למשך תקופת
  האירוח הזמנית בלבד, ובכפוף לכך כי בפועל מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים בעת הרלבנטית, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם האירוח.
  ב. שימוש במים וחשמל ללא תשלום נוסף מצד האורח והכל בכפוף לכך כי האורח ייעשה שימוש סביר בצריכת המים והחשמל.
  ג. חיבור לרשת כבלים HOT, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  5.4 יובהר כי אי רצונו של האורח או היותו מנוע, מכל סיבה שהיא, מלצרוך את ההטבות הנ"ל, אינו יקנה בידי האורח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת שווי כספי של הארוחה בכסף או שווה כסף, והאורח מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע.
  5.5 בנסיבות של סיום הסכם האירוח על ידי האורח מכל סיבה שהיא, ובכפוף לפינוי יחידת האירוח, החברה תשיב לאורח את יתרת סכום התמורה בניכוי סכום התמורה ביחס לתקופת שהותו של האורח ביחידת האירוח בבית והאורח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

 6. שונות
  6.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר האורח כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כלהוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  6.2 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  6.3 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
  6.4 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם הפיקדון.
  6.5 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

 

 

897\1\28526

דילוג לתוכן