האביב הגיע לפאלאס להבים

1. כללי 

רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "האביב הגיע לפאלאס להבים" במסלול הסכם פיקדון/מפקיד בלבד (להלן: "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור במסלול זה בפרויקט "פאלאס להבים", מתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח

2. הגדרות  

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
2.1 "השותפות" או "הבית" – בית הדיור המוגן "פאלאס להבים" המנוהל על-ידי פאלאס להבים שותפות מוגבלת;
2.2 "המבצע" – בחתימה על הסכם דיור מוגן ביחס ליחידות הדיור הנבחרות במהלך תקופת המבצע, תשלום הפיקדון יבוצע עד ולא יאוחר מ12- (שניים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם עם השותפות, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכם; וכן, תינתן לדייר (היינו, לדייר יחיד בלבד) הטבה אישית שאיננה ניתנת להעברה לאחר, שעניינה הקניית הנחה בשיעור של 50% מדמי השימוש החודשיים לדייר יחיד בלבד (במקרה שההסכם נחתם עם הדייר מתייחס לשני בני אדם יתווסף לדמי השימוש החודשיים סך כספי של 1,200 ₪ כולל מע"מ כדין) וזאת לפי מחירון השותפות הרלוונטי לאותה העת. ההנחה תקפה וכפופה לכך שהדייר ממלא את חיוביו והתחייבויותיו כלפי השותפות על פי ההסכם, וזאת לתקופה של 12 )שנים עשר( חודשים החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות;
2.3 "הדייר" – הזכאים להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שהתקשרו עם השותפות בהסכם במסלול של פיקדון/מפקיד בלבד בתקופת המבצע בלבד ובכפוף לה;
2.4 "תקופת המבצע" – עד ליום 30.04.2024 או במועד שייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של השותפות בכתב כסיום תקופת המבצע;
2.5 "היקף המבצע" – המבצע מוגבל עד להיקף של 5 הסכמי התקשרות שייחתמו בפועל בלבד במהלך תקופת המבצע עם השותפות או לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.

3. השתתפות במבצע 

3.1 הזכאים להשתתף במבצע הינם דייר (היינו, דייר וכן, בן זוגו) פוטנציאלי אשר יחתום במהלך תקופת המבצע על הסכם לדיור מוגן במסלול פיקדון/מפקיד בלבד עם השותפות ("הסכם ההתקשרות"/"ההסכם") ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה.
3.2 השותפות רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

4. פירוט המבצע

4.1 במעמד החתימה על ההסכם הדייר יעמיד לידי השותפות תשלום של 5% (חמישה אחוזים) בלבד על חשבון הפיקדון.
4.2 יתרת סכום הפיקדון בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות סעיף 31 להסכם, תועמד על-ידי הדייר עד ולא יאוחר מ12- (שנים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם ת (להלן – "תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון").
4.3 בכפוף להעמדה בפועל על-ידי הדייר של מלוא סכום הפקדון ובכפוף לכך שהסכם ההתקשרות עם הדייר לא בוטל, מכל סיבה שהיא, במהלך
12 החודשים ממועד ההתקשרות יחולו ההוראות הבאות:
4.4 תקופת השחיקה של הפקדון תחל להימנות ממועד תחילת השימוש ביחידת הדיור כשהיא מחושבת ממלוא סכום הפיקדון בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם.
4.5 בנסיבות של סיום ההסכם על ידי הדייר מכל סיבה שהיא וזאת עד ולא יאוחר מ12- (שנים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם, בכפוף לפינוי הדירה, מחיקת כל הבטוחות ועמידת הדייר בכל ומלוא התחייבויותיו: תשיב השותפות לדייר את סכום הפקדון האמור בס"ק 4.1 לעיל, וזאת בניכוי ההפחתות והניכויים, המחושבים ביחס לסכום של מלוא הפיקדון בהתאם להוראות ההסכם, כאשר מסכום זה תבוצע הפחתה של סכומי השחיקה (כשהם מחושבים ממלוא ערך הפקדון) בגין כל תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון או סיום ההסכם, מחיקת הבטוחות ופינוי הדירה בפועל – לפי המאוחר, והדייר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות בעניין זה.
4.6 כמו כן, החל ממועד חתימת ההסכם, תינתן לדייר )היינו, לדייר יחיד בלבד( הטבה אישית שאיננה ניתנת להעברה לאחר, שעניינה הקניית הנחה בשיעור של 50% מדמי השימוש החודשיים לדייר יחיד בלבד ( במקרה שההסכם נחתם עם הדייר מתייחס לשני בני אדם יתווסף לדמי השימוש החודשיים סך כספי של 1,200 ₪ כולל מע"מ כדין) וזאת לפי מחירון השותפות הרלוונטי באותה העת. ההנחה תקפה וכפופה לכך שהדייר ממלא את חיוביו והתחייבויותיו כלפי השותפות על פי ההסכם, וזאת לתקופה של 12 )שנים עשר( חודשים החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות; להסרת כל ספק, דמי השימוש כאמור יישאו הפרשי הצמדה למדד בהתאם לאמור בסעיף 31 להסכם העיקרי, והכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים ,7 8 ו- 9 להסכם.
4.7 להסרת כל ספק, בתום 12 (שנים עשר) החודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ההטבה הנ"ל תופסק אוטומטית והדייר מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות בקשר לכך.
4.8 יובהר כי אי מימוש ההטבה הנ"ל, מכל סיבה שהיא, על ידי הדייר אינו יקנה בידי הדייר כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת ההטבה בכסף או שווה כסף , והדייר מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע ו/או להתקשר עם השותפות בהסכם התקשרות במסגרת המבצע.

5. שונות

5.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי השותפות ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
5.2 השותפות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
5.3 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
5.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה. בכל סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הסכם ההתקשרות שבין הדייר לבין השותפות, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות.
5.5 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם ההתקשרות.
5.6 אין כפל מבצעים.
5.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו .

 

70/2/40277

 

המבצע תקף למסלולים פיקדון מלא ללא המרה בלבד

דילוג לתוכן