מבצע אירוח רשתי – 4 ימי ניסיון

1. כללי
רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע " אירוח ב פאלאס – לחוות את החיים הטובים " (להלן : "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט ים השונים של הרשת "פאלאס רעננה " , "פאלאס להבים" ו-"פאלאס תל- אביב", המתנהל בכפוף לתקנון המבצע. ט.ל.ח


2. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
2.1 " רשת" החברה " או " הבית " – רשת פאלאס בתי דיור מוגן המורכבת, בין היתר, מבית דיור מוגן "פאלאס רעננה", "פאלאס
להבים", ו-"פאלאס תל-אביב" המנוהלים על-ידי החברות והתאגידים ברשת פאלאס;
2.2 " המבצע " – הענקת זכות שימוש זמנית בלבד שלא תעלה על 4 (ארבעה) ימים, ביחידה, שנקבעה על-ידי הבית כיחידת אירוח
בבית ובכלל זה רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני הבית וכן זכות זמנית ליהנות מסל השירותים והכל
בכפוף לאישור החברה לכך , על- בסיס ובכפוף למקום פנוי ובכפוף לכללי ההתנהגות והבטיחות, לנהלים ולסדרי השימוש, כפי
שייקבעו על ידי החברה, מעת לעת.
2.3 " האורח" – הזכאי להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שמלאו לו 75 (שבעים וחמש) שנה והוא
מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי, טרם מועד השתתפותו במבצע זה ;
2.4 " תקופת המבצע " – עד ליום 31.12.2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם ועל בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף להחלטת
החברה.


3.השתתפות במבצע
3.1 הזכאי להשתתף במבצע הינו אורח המעוניין להתגורר בבית הדיור המוגן בעתיד (היינו, אורח/ת וכן, בת/בן זוגו) אשר חתם
במהלך תקופת המבצע עם אחד מבתי הרשת כמפורט לעיל, על מסמך מתאים (המהווה כתב סיכום תנאים מסחריים ותיאור
היחידה) ואשר יעמ וד בכלל הוראות תקנון זה.
3.2 החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.


4. פירוט המבצע
4.1 כל מי שמלאו לו 75 (שבעים וחמש) שנה והוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי,
וכן בן זוגו אשר חתם על הסכם אירוח מתאים עם החברה, בהתאם לנוסח המקובל אצל החברה באותה העת. מובהר כי קבלת זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח וכן, רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני הבית וכן, זכות זמנית ליהנות מסל השירותים, מותנית בקיומם המצטבר של תנאים מקדימים לפיהם על האורח:
(א) לתאם מראש עם נציג הבית פגישת היכרות ולהגיע לביקור בבית בו מעוניין האורח לקבל זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח;
(ב) האורח עמד בכל ומלוא הקריטריונים הנדרשים על ידי הבית לצורך ההשתתפות במבצע ונמצא מתאים לכך.
הובהר לאורח והוא מסכים לכך שהחברה רשאית להחליט בעניין אישור מועמדותו והתאמתו של האורח להשתתף במבצע
וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי;
(ג) האורח שילם לחברה מראש מלוא תשלום בגין תקופת האירוח באחד מיחידי האירוח בבית בסך של 850 ₪ לאורח יחיד או 950 ₪ לזוג אורחים, לבחירת האורח ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
4.2 תקופת האירוח ביחידת האירוח תהיה בין הימים ב' – ה' בלבד ולא תעלה על פרק זמן של 3 (שלושה) לילות או 4 (ארבעה)
ימים, במהלכה תוקנה לאורח זכות שימוש זמנית ביחידת האירוח בבית.
4.3 זכות השימוש הזמנית כוללת ארוחת צהריים לאורח בלבד (היינו, לאורח/ת ובת/בן זוגו), והכל למשך תקופת האירוח הזמנית
בלבד, ובכפוף לכך כי בפועל מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים בעת הרלבנטית , והכל בהתאם ובכפוף להוראות
הסכם האירוח.
4.4 יובהר כי אי רצונו של האורח או היותו מנוע, מכל סיבה שהיא, מלצרוך את ארוחת צהריים ה נ"ל, אינו יקנה בידי האורח כל זכות
ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת שווי כספי של הארוחה בכסף או שווה כסף, והאורח מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע.
4.5 בנסיבות של סיום הסכם האירוח על ידי האורח מכל סיבה שהיא, ובכפוף לפינוי יחידת האירוח, החברה תשיב לאורח את יתרת
סכום התמורה בניכוי סכום התמורה ביחס לתקופת שהותו של האורח ביחידת האירוח בבית והאורח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.


5. שונות
5.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר האורח כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי
מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
5.2 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
5.3 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
5.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
5.5 המבצע לא יחול על בית דיור מוגן פאלאס מודיעין .
5.6 למונחים בתקנון זה, שלא נקבעה להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבמסמך כהגדרתו בסעיף 3.1 לעיל.
5.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו

 

472/1/28006

דילוג לתוכן