מבצע "יחידת סטודיו הכל כלול" – פאלאס רעננה

 1. כללי
  רשת פאלאס בתי דיור מוגן בע"מ מודיעה בזאת על מבצע "יחידות דיור סטודיו – הכל כלול" (להלן : "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט "פאלאס רעננה" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע ומוגבל למלאי של 5 יחידות הדיור סטודיו לכל היותר ט.ל.ח

 2.  הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
  2.1 "רשת ", "החברה" או "הבית" – רשת פאלאס בתי דיור מוגן המורכבת, בין היתר, מבית דיור מוגן "פאלאס רעננה" המנוהל על-ידי החברות והתאגידים ברשת פאלאס;
  2.2 "דירה במבצע" – יחידת דיור בת חדר אחד )דירת סטודיו( בבית הדיור המוגן "פאלאס רעננה".
  2.3 "הריהוט" – כל סוגי הריהוט המפורטים בסעיף 4.1 להלן, הכלולים ומשתתפים במבצע;
  2.4 "מוצרי חשמל" – כל סוגי מכשירי החשמל המפורטים בסעיף 4.2 להלן, הכלולים ומשתתפים במבצע;
  2.5 "הטבות נוספות" – כל ההטבות המפורטות בסעיף 5 להלן.
  2.6 "הדייר" – הזכאים להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן;
  2.7 "תקופת המבצע" – החל מיום 01.01.2021 ועד גמר המלאי.

 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאים להשתתף במבצע הינם דייר )היינו, דייר יחיד בלבד( פוטנציאלי אשר יחתום במהלך תקופת המבצע עם פאלאס רעננה על הסכם לדיור מוגן במסלול פיקדון או שכירות או מפקיד לקבלת זכות שימוש בדירה במבצע כהגדרתה לעיל ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה.
  3.2 החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

 4. פירוט ריהוט ומוצרי חשמל
  4.1 להלן רשימת הריהוט הכלול במבצע:
  4.1.1 בחדר מגורים : מיטה + שידת לילה (ללא מגירות) וכורסה;
  4.1.2 באיזור פינת אוכל: דלפק אוכל + 2 כיסאות;
  4.2 להלן רשימת מוצרי חשמל הכלולים במבצע:
  4.2.1 מקרר, כיריים חשמליים (2 להבות).
  4.2.2 מיקרוגל.

 5. הטבות נוספות
  5.1 ארוחה אחת ביום, בכל ימות השבוע, מכל סוג שהוא ליחיד בלבד (היינו, לדייר אחד בלבד), והכל בכפוף לכך כי מוגשות ארוחות מכל סוג שהוא בפאלאס רעננה לכלל הדיירים.
  5.2 חיבור לרשת כבלים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף לכך כי ניתנת אפשרות חיבור לכבלים בפאלאס רעננה לכלל הדיירים.
  5.3 שימוש במים וחשמל ללא תשלום נוסף מצד הדייר והכל בכפוף לכך כי הדייר ייעשה שימוש סביר בצריכת המים והחשמל.
  5.4 קו טלפון בדירה עבור שירותי מרכזייה ולשיחות טלפון בארץ בלבד (לקווים נייחים וניידים בלבד, לא כולל שיחות ל144- וכד'), על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף לכך כי ניתנת אפשרות חיבור לטלפון כאמור בפאלאס רעננה לכלל הדיירים.
  .6 להסרת כל ספק, הריהוט ומוצרי חשמל כמפורט לעיל, יירכשו על פי החלטת החברה בלבד וספק הריהוט ומוצרי חשמל ייבחר ו על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי אין במתן הריהוט ומוצרי חשמל כאמור לדייר על ידי החברה, כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חבות כלשהי לעניין טיב הרהיטים ו/או מוצרי חשמל. הדייר מוותר בזאת מראש ובאופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הכרוך והקשור לעניין זה.
  .7 יודגש כי הריהוט ומוצרי חשמל הינם רכוש החברה והדירה בלבד, לא ניתן להוציאו מהדירה.
  .8 יובהר כי הריהוט יינת ן לדייר אך ורק בכפוף לחתימה על הסכם דיור מוגן כהגדרתו בסעיף 3.1 לעיל עם החברה וקבלת זכות שימוש בדירת סטודיו (דירה בת חדר אחד) בלבד בבית וכי בנסיבות של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא או מעבר לדירה אחרת בבית (שאינה דיר ה במבצע), על הדייר להשיב לחברה את הריהוט ומוצרי חשמל והטבות נוספות תופסקנה באופן אוטומטי ומידי עם מעברו של הדייר לדירה אחרת כאמור, והדייר מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. למען הסר ספק, יובהר כי האחריות לתקינות הריהוט הנ"ל, לרבות נזקים, פגמים ו/או ליקויים ככל שיתגלו בפרטי ריהוט אלו, אינה ולא חלה על החברה, ואלה לא יתוקנו על ידי החברה, אלא הינם באחריותו הבלעדית של הדייר ואלה יתוקנו על-ידו תוך זמן סביר
  ועל חשבונו המלא והבלעדי של הדייר. החברה אינה אחראית לתחזוקת הריהוט ולתקינותם.
  .9 יובהר כי מוצרי חשמל יינתנו לדייר אך ורק בכפוף לחתימה על הסכם דיור מוגן כהגדרתו בסעיף 3.1 לעיל עם החברה וקבלת זכות שימוש בדירה במבצע בל בד בבית וכי בנסיבות של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא או מעבר לדירה אחרת בבית (שאינה דירה במבצע), על הדייר להשיב לחברה את מוצרי חשמל והטבות נוספות תופסקנה באופן אוטומטי ומידי עם מעברו של הדייר לדירה אחרת כאמור, והדייר מוותר על כל טענה ו/או דרישה
  בקשר לכך. למען הסר ספק, יובהר כי האחריות לתקינות מוצרי החשמל הנ"ל, לרבות נזקים, פגמים ו/או ליקויים ככל שיתגלו במוצרי החשמל אלו,
  אינה ולא חלה על החברה, ואלה לא יתוקנו על ידי החברה, אלא הינם באחריותו הבלעדית של הדייר ואלה יתוקנו על-ידו תוך זמן סביר ועל חשבונו המלא והבלעדי של הדייר. החברה אינה אחראית לתחזוקת מוצרי חשמל ולתקינותם.
  .10 יובהר כי אי מימוש ההטבה הנ"ל על ידי הדייר אינו יקנה בידי הדייר כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת ההטבה בכסף או שווה כסף, והדייר מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע ו/או להתקשר עם החברה בהסכם במסגרת המבצע.
 6. שונות
  11.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  11.2 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  11.3 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
  11.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
  11.5 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם הפיקדון.
  11.6 המבצע לא יחול על מועמד פוטנציאלי המבקש להיות דייר בבית הדיור המוגן פאלאס ת"א או פאלאס מודיעין או פאלאס להבים.
  11.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

40065\1\384

דילוג לתוכן