מבצע "פאלאס להבים – דירה מרוהטת"

 1. כללי
  רשת פאלאס – בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע " פאלאס להבים – דירה מרוהטת" )להלן : " המבצע "( במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט " פאלאס להבים " ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח

 2. הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
  2.1 " ה שותפות" – פאלאס להבים שותפות מוגבלת;
  2.2 " הריהוט " – כל פרטי הריהוט המפורטים בסעיף 4.1 להלן, הכלולים ומשתתפים במבצע;
  2.3 " הדירה במבצע" – יחידת הדיור בבית הדיור המוגן "פאלאס להבים";
  2.4 " הדייר" – הזכאים להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן;
  2.5 " תקופת המבצע " – עד גמר המלאי או עד ליום ,31.12.2023 לפי המוקדם מביניהם.

 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאים להשתתף במבצע הינם דייר )היינו, דייר וכן, בן/ת זוג( אשר חתם במהלך תקופת המבצע עם פאלאס להבים על הסכם
  התקשרות הודות להפניה על ידי ועדי עובדים כגון: גמלאי קמ״ג או ועד כיל או ועד גמלאי סורוקה או ועד גמלאי אוניברסיטת בן
  גוריון וכד' ואשר יעמ וד בכלל הוראות תקנון זה.
  3.2 השותפות רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

 4. פירוט הריהוט והמכשירים
  4.1 להלן פרטי הריהוט והמכשירים הכלול ים במבצע בהתאם לסוג והמפרט כפי שייקבע מעת לעת על-ידי השותפות, באופן בלעדי:
  4.1.1 חדר מגורים : ספה דו-מושבית, שולחן , כורסה ו-שידה;
  4.1.2 בחדר שינה : מיטה זוגית, 2 שיד ות;
  4.1.3 בפינת אוכל: 2 כסאות;
  4.1.4 מכשיר טלוויזיה;
  4.2 להסרת כל ספק, פרטי הריהוט והמכשירים כמפורט לעיל, יירכשו על פי החלטת השותפות בלבד וספק פרטי הריהוט והמכשירים ייבחר על ידי השותפות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר , כי אין במתן פרטי הריהוט והמכשירים כאמור לדייר על ידי השותפות, כדי להטיל על השופות ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חבות כלשהי לעניין טיב הרהיטים והמכשירים והמועד שבו הם
  יימסרו לדייר. הדייר מוותר בזאת מראש ובאופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה שותפות בכל הכרוך והקשור לעניין זה.
  4.3 יודגש כי פרטי הריהוט והמכשירים הינם רכוש השותפות בלבד והינם מיועדים לשימוש בדירה במבצע בלבד כך שלא ניתן להוציאם מהדירה.
  4.4 יובהר כי פרטי הריהוט והמכשירים יושאלו לדייר אך ורק בכפוף לחתימה על הסכם דיור מוגן כהגדרתו בסעיף 3.1 לעיל עם השותפות והעמדתה בפועל של זכות שימוש בדירה במבצע בבית וכי בנסיבות של סיום ההסכם , מכל סיבה שהיא, או מעבר הדייר לדירה אחרת שאינה הדירה במבצע כהגדרתה לעיל, על הדייר להשיב לשותפות את פרטי הריהוט והמכשירים הנ"ל.
  4.5 הדייר רשאי להשתמש בפרטי ריהוט והמכשירים לשימושו האישי ומחויב לשמור עליהם במהלך תקופת השימוש בכפוף לבלאי טבעי עקב שימוש סביר. למען הסר ספק, יובהר כי נזקים ו/או ליקויים שיתגלו בפרטי הריהוט ו/או במכשירים במשך תקופת השימוש, לא יתוקנו על ידי השותפות ועל חשבונה, אלא הינם באחריותו הבלעדית של הדייר ויתוקנו על חשבון הדייר בלבד.
  השותפות אינה אחראית לתחזוקת פרטי הריהוט והמכשירים ו לתקינותם.

 5. שונות
  5.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי השותפות ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  5.2 השותפות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו /או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  5.3 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
  5.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
  5.5 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע ה להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם התקשרות עם השותפות.
  5.6 המבצע הינו למועמד פוטנציאלי המבקש להיות דייר בבית הדיור המוגן פאלאס להבים בלבד.
  5.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

 

42\2\40277

דילוג לתוכן