מבצע ״חבר מביא חבר״ – פאלאס רעננה

1. כללי 

רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן- "המבצע") במטרה לקדם את שיווק
יחידות הדיור בפרויקט "פאלאס רעננה" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח1

2. הגדרות  

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
.2.1 "החברה" או "פאלאס רעננה " – פאלאס רעננה – דיור מוגן בע"מ;
.2.2 "הסכם לדיור מוגן "- הסכם התקשרות בין דייר לבין פאלאס רעננה שעניינו קבלת זכות שימוש ביחידת הדיור בבית הדיור המוגן;
.2.3 "בקשה לרישום מוקדם"- בקשה חתומה על-ידי מועמד המתעניין להיות דייר בבית הדיור המוגן פאלאס רעננה;
.2.4 "דייר"- כל דייר (היינו, דייר יחיד או זוג דיירים) שחתם על הסכם לדיור מוגן בנוסח של רשת פאלאס ומתגורר בפועל, בתקופת המבצע ,
ביחידת הדיור בפאלאס רעננה;
.2.5 "חבר"- קרוב או מכר של דייר אשר שמו ופרטיו אינם נכללים באחד ממאגרי הלקוחות של רשת הפאלאס ו/או מי מטעמה, לרבות כל מי (1) שאינו חתום על בקשה לרישום מוקדם או (2) שאינו חתום על הסכם לדיור מוגן או (3) לא קיבל לידיו טופס גילוי, בהתאם לחוק הדיור המוגן, תשע"ב2012- (4) אינו מתגורר באחד מהבתים הנמנים עם רשת פאלאס בתי דיור מוגן בע"מ, והכל במהלך תקופת המבצע;
.2.6 "ההטבה"- המחאה מאת החברה לפקודת הדייר בסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים) בלבד או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
.2.7 "תקופת המבצע" – עד ליום 31.03.2024 או על פי הודעת פאלאס רעננה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

3. השתתפות במבצע וקבלת ההטבה

.3.1 דייר אשר יפנה באופן בלעדי וישיר לפאלאס רעננה ו/או מי מטעמה, חבר, אשר אך ורק הודות להפניה הנ"ל חתם בפועל, במהלך תקופת המבצע, עם פאלאס רעננה על הסכם לדיור מוגן, יהיה זכאי, באופן חד- פעמי להטבה, בכפוף להתקיימות כל התנאים להלן במצטבר:
.3.1.1 עם הפניית החבר לפאלאס רעננה, אישר נציג פאלאס רעננה בכתב לדייר, כי החבר אכן עומד בתנאי הגדרת "חבר", כמפורט
בסעיף 2.5 לעיל; וכן
.3.1.2 חתימת החבר על ההסכם לדיור מוגן התקיימה בפועל מהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2.7 לעיל;
.3.1.3 זכאות הדייר להטבה תהיה מותנית ותיכנס לתוקף אך ורק בחלוף 90 (תשעים ימים) בלבד ממועד תחילת השימוש של החבר
ביחידת הדיור בפאלאס רעננה בפועל ("מועד הזכאות"). במידה ומסיבה כלשהי החבר לא עשה שימוש ביחידת הדיור ו/או ביטל את ההתקשרות בהסכם לדיור מוגן, מכל סיבה שהיא, בטרם חלפו 90 הימים הנ"ל, לא ייחשב הדבר כמילוי התנאי הנ"ל.
.3.2 אין הגבלה על מספר החברים שבגינם יהיה זכאי הדייר להטבה, אולם החבר לא יהיה רשאי לציין מספר דיירים שבגינם חתם על ההסכם לדיור מוגן. בנסיבות בהן חבר יציין מספר דיירים כמי שהיוו גורם פעיל ורלבנטי לחתימתו על ההסכם לדיור מוגן עם פאלאס רעננה, תהיה רשאית פאלאס רעננה לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מיהו הדייר שיהיה זכאי להטבה, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של פאלאס רעננה, ולדייר ו/או לחבר ו/או למי מטעמם, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

4. שונות

.4.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי פאלאס רעננה ו/או מי מטעמה, וכן מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
.4.2 הדייר מאשר, כי קיבל את הסכמת החבר להגשת פרטיו לפאלאס רעננה ולהכללתו במאגר המועמדים של פאלאס רעננה, המשמש בין היתר למשלוח חומרים פרסומיים ופניות בדיוור ישיר.
.4.3 הדייר מסכים בזאת לשפות ולפצות את רשת הפאלאס עם דרישתה הראשונה על כל נזק שייגרם לה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של חבר ו/או דייר אחר ו/או צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור עם הגשת פרטיו של החבר למאגרי הפרסום של רשת הפאלאס ו/או פאלאס רעננה ו/או השתתפותו של הדייר במבצע שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות כל דין.
.4.4 להסרת כל ספק, אין בהפניית החבר על ידי הדייר, כדי לחייב את פאלאס רעננה לקבל את החבר כדייר בבית הדיור המוגן פאלאס רעננה או בבית דיור מוגן אחר הנמנה עם רשת פאלאס וכי הכל הינו בכפוף להוראות ההסכם לדיור מוגן.
.4.5 רשת פאלאס רשאית לשנות בכל עת את ההטבה ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
.4.6 פאלאס רעננה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לדייר ו/או לחבר ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין
ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בהטבה.
.4.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
.4.8 המבצע לא יחול על חבר המבקש להיות דייר בבתי דיור מוגן פאלאס תל אביב או פאלאס ראשון לציון או פאלאס מודיעין או פאלאס
להבים.
.4.9 הדייר פוטר בזאת את פאלאס רעננה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הזכייה ו/או אי הזכייה ו/או ההטבה.
.4.10 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו .

 

40065\1\392

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

דילוג לתוכן