מבצע ״חבר מביא חבר״ – פאלאס תל אביב

1. כללי 

רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן- "המבצע") במטרה לקדם את שיווק
יחידות הדיור בפרויקט "פאלאס תל אביב" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע ומוגבל ל5- יחידות הדיור שישווקו עבור דיירים אשר יחתמו בפועל על הסכם ההתקשרות עם החברה. ט.ל.ח1

2. הגדרות  

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
.2.1 "החברה" או "פאלאס תל אביב" – פאלאס אמריקה – חברה לדיור מוגן בע"מ;
.2.2 "הסכם לדיור מוגן "- הסכם התקשרות בין דייר לבין פאלאס תל אביב שעניינו קבלת זכות שימוש ביחידת הדיור בבית הדיור המוגן;
.2.3 "בקשה לרישום מוקדם"- בקשה חתומה על-ידי מועמד המתעניין להיות דייר בבית הדיור המוגן פאלאס תל אביב;
.2.4 "דייר"- כל דייר (היינו, דייר יחיד או זוג דיירים) שחתם על הסכם לדיור מוגן בנוסח של רשת פאלאס ומתגורר בפועל, בתקופת המבצע , ביחידת הדיור בפאלאס תל אביב;
.2.5 "חבר"- קרוב או מכר של דייר אשר שמו ופרטיו אינם נכללים באחד ממאגרי הלקוחות של רשת הפאלאס ו/או מי מטעמה, לרבות כל מי (1) שאינו חתום על בקשה לרישום מוקדם או (2) שאינו חתום על הסכם לדיור מוגן או (3) לא קיבל לידיו טופס גילוי, בהתאם לחוק
הדיור המוגן, תשע"ב2012- (4) אינו מתגורר באחד מהבתים הנמנים עם רשת פאלאס בתי דיור מוגן, והכל במהלך תקופת המבצע;
.2.6 "ההטבה" – שי בשווי של 10,000 ₪ לפי שיקול דעת החברה או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה;
.2.7 "תקופת המבצע" – עד גמר המלאי ו/או עד ולא יאוחר מיום 31.12.2024 ו/או לפי החלטת החברה, או לפי הודעת פאלאס תל אביב
מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

3. השתתפות במבצע וקבלת ההטבה

.3.1 דייר אשר יפנה באופן בלעדי וישיר לפאלאס תל אביב ו/או מי מטעמה, חבר, אשר אך ורק הודות להפניה הנ"ל חתם בפועל, במהלך
תקופת המבצע, עם פאלאס תל אביב על הסכם לדיור מוגן, יהיה זכאי, באופן חד-פעמי להטבה, בכפוף להתקיימות כל התנאים להלן
במצטבר:
.3.1.1 עם הפניית החבר לפאלאס תל אביב, אישר נציג פאלאס תל אביב בכתב לדייר, כי החבר אכן עומד בתנאי הגדרת "חבר",
כמפורט בסעיף 2.5 לעיל; וכן
.3.1.2 חתימת החבר על ההסכם לדיור מוגן התקיימה בפועל מהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2.7 לעיל;
.3.1.3 זכאות הדייר להטבה תהיה מותנית ותיכנס לתוקף אך ורק בחלוף 90 (תשעים ימים) בלבד ממועד תחילת השימוש של החבר
ביחידת הדיור בפאלאס תל אביב בפועל ("מועד הזכאות"). במידה ומסיבה כלשהי החבר לא עשה שימוש ביחידת הדיור
ו/או ביטל את ההתקשרות בהסכם לדיור מוגן, מכל סיבה שהיא, בטרם חלפו 90 הימים הנ"ל, לא ייחשב הדבר כמילוי התנאי
הנ"ל.

.3.2 אין הגבלה על מספר החברים שבגינם יהיה זכאי הדייר להטבה, אולם החבר לא יהיה רשאי לציין מספר דיירים שבגינם חתם על
ההסכם לדיור מוגן.
בנסיבות בהן חבר יציין מספר דיירים כמי שהיוו גורם פעיל ורלבנטי לחתימתו על ההסכם לדיור מוגן עם פאלאס תל אביב, תהיה רשאית
פאלאס תל אביב לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מיהו הדייר שיהיה זכאי להטבה, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של
פאלאס תל אביב, ולדייר ו/או לחבר ו/או למי מטעמם, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

4. שונות

.4.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי פאלאס תל אביב ו/או מי מטעמה, וכן מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
.4.2 הדייר מאשר, כי קיבל את הסכמת החבר להגשת פרטיו לפאלאס תל אביב ולהכללתו במאגר המועמדים של פאלאס תל אביב, המשמש בין היתר למשלוח חומרים פרסומיים ופניות בדיוור ישיר.
.4.3 הדייר מסכים בזאת לשפות ולפצות את רשת הפאלאס עם דרישתה הראשונה על כל נזק שייגרם לה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של חבר ו/או דייר אחר ו/או צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור עם הגשת פרטיו של החבר למאגרי הפרסום של רשת הפאלאס ו/או פאלאס תל אביב ו/או השתתפות ו של הדייר במבצע שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות כל דין.
.4.4 להסרת כל ספק, אין בהפניית החבר על ידי הדייר, כדי לחייב את פאלאס תל אביב לקבל את החבר כדייר בב ית הדיור המוגן פאלאס תל אביב או בבית דיור מוגן אחר הנמנה עם רשת פאלאס וכי הכל הינו בכפוף להוראות ההסכם לדיור מוגן.
.4.5 רשת פאלאס רשאית לשנות בכל עת את ההטבה ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול
דעתה וללא הודעה מוקדמת.
.4.6 פאלאס תל אביב אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לדייר ו/או לחבר ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין
ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בהטבה.
.4.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
.4.8 המבצע לא יחול על חבר המבקש להיות דייר בבתי דיור מוגן פאלאס להבים או פאלאס ראשון לציון או פאלאס רעננה או פאלאס
מודיעין .
.4.9 הדייר פוטר בזאת את פאלאס תל אביב מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הזכייה ו/או אי הזכייה ו/או ה הטבה.
.4.10 יובהר כי אי מימוש ההטבה הנ"ל על ידי הדייר אינו יקנה בידי הדייר כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת ההטבה בכסף או שווה כסף, והדייר מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע.
.4.11 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו .

28526\1\983

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

דילוג לתוכן