"פאלאס אקספרס – הדרך המהירה לגור בפאלאס"

 1. כללי
  פאלאס תל אביב, הנמנית על רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "פאלאס אקספרס – הדרך המהירה לגור בפאלאס" במסלול הסכם פיקדון בלבד במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור במסלול זה בפרויקט של הרשת "פאלאס תל אביב", ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח

 2.  הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
  2.1 "החברה" או "הבית" – בית הדיור המוגן "פאלאס תל אביב" המנוהל על-ידי פאלאס אמריקה – חברה לדיור מוגן בע"מ;
  2.2 "המבצע" – בחתימה על הסכם התקשרות מסוג פיקדון/מפקיד שייחתם על-ידי הדייר והחברה בתקופת המבצע ובמסגרת המבצע: על הדייר/המפקיד יהיה להעמיד לחברה סך של 200,000 ₪ על-חשבון דמי הפקדון שנקבעו בהסכם, וזאת טרם מועד תחילת השימוש שנקבע בהסכם, בעוד שתשלום יתרת סכום הפיקדון יבוצע על ידי הדייר עד ולא יאוחר מ12- )שנים עשר( חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם.
  2.3 כהטבה חד-פעמית ומותנית ובכפוף להעמדת תשלום יתרת הפקדון בפועל במועד המוקדם מתום 12 החודשים הנ"ל ייקבע מדד הבסיס שעל- פיו תחושב יתרת תשלום דמי הפקדון במועד ביצוע תשלום יתרת הפיקדון בפועל אצל החברה, ובלבד שזה יועמד במלואו עד ולא יאוחר מתום
  12 )שנים עשר( חודשים ממועד הסכם ההתקשרות )להלן: "הקפאת המדד"(.
  עוד מובהר, כי באם מסיבה כלשהי הדייר לא יעמיד את יתרת הפקדון בתוך 12 החודשים ממועד הסכם ההתקשרות תפקע הטבת הקפאת המדד כאמור והדייר יהיה מחוייב לשלם את יתרת הפיקדון, כשמדד הבסיס יהיה זה אשר היה ידוע במועד הסכם ההתקשרות עם החברה.
  2.4 "הדייר" – דייר פוטנציאלי הזכאי להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שהתקשר עם החברה בהסכם במסלול של פיקדון או מפקיד בלבד בתקופת המבצע בלבד ובכפוף להוראות תקנון זה;
  2.5 "תקופת המבצע" – המועד שחל ביום 01.05.2023 ועד ליום 31.12.2023 בכפוף להיקף המבצע;
  2.6 "היקף המבצע" – מוגבל עד 3 הסכמי התקשרות בלבד עם החברה או בהיקף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאים להשתתף במבצע הינם דייר )היינו, דייר וכן, בן זוגו( פוטנציאלי אשר יחתום במהלך תקופת המבצע על הסכם לדיור מוגן במסלול פיקדון/מפקיד בלבד )"הסכם ההתקשרות"/"ההסכם "( עם החברה ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה.
  3.2 החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

 4. פירוט המבצע
  4.1 כל דייר אשר יחתום על ההסכם, יעמיד לידי החברה תשלום בסך של 200,000 ₪ בלבד טרם מועד תחילת השימוש, על חשבון דמי הפיקדון כהגדרתם בהסכם ולפי מחירון החברה הידוע באותה העת הרלוונטית, צמוד למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם ההתקשרות.
  4.2 יתרת סכום הפיקדון, בערכו הנומינלי הנקוב בהסכם, תועמד על ידי הדייר עד ולא יאוחר מ12- )שנים עשר( חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם, כאשר מדד הבסיס ביחס ליתרת הפיקדון בלבד יהיה המדד הידוע במועד תשלום יתרת הפיקדון בפועל, היינו, במהלך התקופה שהחל ממועד ההתקשרות עם החברה ועד לתום 12 (שנים עשר) החודשים, לפי המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון ").
  4.3 היה והדייר יעמיד את יתרת הפיקדון במועד מאוחר יותר מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל תפקע באופן אוטומטי הטבת הקפאת המדד, כך שמדד הבסיס ביחס לחישוב יתרת דמי הפיקדון יהיה המדד הבסיס אשר יהיה ידוע במועד הסכם ההתקשרות עם החברה.
  4.4 תקופת השחיקה תחל להימנות במועד שבו אפשרה החברה לדייר את תחילת השימוש ביחידת הדיור. השחיקה תנוכה ממלוא סכום הפיקדון בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם. כמו כן, החל ממועד תחילת השימוש הדייר יישא בתשלום הסכום החודשי של דמי השימוש, וזאת על-פי הוראות ההסכם. להסרת כל ספק, דמי השימוש כאמור יישאו הפרשי הצמדה למדד בהתאם לאמור בסעיף 31 להסכם העיקרי, והכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים ,7 8 ו- 9 להסכם, וזאת ללא כל הטבת הקפאת המדד.
  4.5 בנסיבות של סיום ההסכם על ידי הדייר, מכל סיבה שהיא, וזאת עד ולא יאוחר מ12- )שנים עשר( חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם, בכפוף לפינוי הדירה, מחיקת כל הבטוחות ועמידת הדייר בכל ומלוא התחייבויותיו: תשיב החברה לדייר את סכום הפקדון האמור בס"ק 4.1 לעיל, וזאת בניכוי ההפחתות והניכויים, המחושבים ביחס לסכום של מלוא הפיקדון בהתאם להוראות ההסכם, כאשר מסכום זה תבוצע הפחתה של סכומי השחיקה כשיעורה בנספח ג' להסכם ההתקשרות )כשהם מחושבים ממלוא ערך הפקדון( )להלן: "השחיקה"( בגין כל תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון או סיום ההסכם, מחיקת הבטוחות ופינוי הדירה בפועל – לפי המאוחר, והדייר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
  4.6 על אף האמור בסעיף 4.5 לעיל, מוסכם כי לדייר מוקנה בזאת פטור חלקי חד פעמי מתשלום השחיקה כהגדרתה בהסכם ההתקשרות וכל זאת בנסיבות בהן הודיע הדייר בכתב לחברה על רצונו לסיים את הסכם ההתקשרות במהלך שלושת החודשים הראשונים בלבד לתקופת השימוש )להלן: "תקופת ניסיון "(. הפטור האמור משחיקה לא יחול )היינו, הדייר יהיה מחוייב בנסיבות אלה בתשלום של דמי שחיקה( על סכום השווה להפרשי ההצמדה, ככל שזכאי להם הדייר בגין הפקדת הפיקדון )כולו או חלקו( בידי החברה.

 5. שונות
  5.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  5.2 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  5.3 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה. בכל סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הסכם ההתקשרות שבין הדייר לבין החברה, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות.
  5.4 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם ההתקשרות.
  5.5 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

 

915 \1\28526

דילוג לתוכן