"פאלאס דיור מוגן ראשון לציון – מבחר ארוחות ללא תוספת תשלום"

 1. כללי
  רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "פאלאס דיור מוגן ראשון לציון – מבחר ארוחות ללא תוספת תשלום" )להלן – "המבצע"( במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט הרשת, "פאלאס דיור מוגן – ראשון לציון" )להלן – "הפרוייקט"(, המתנהל בכפוף לתקנון המבצע. ט.ל.ח

 2. הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
  2.1 "רשת " החברה" או "הבית" – רשת פאלאס בתי דיור מוגן המורכבת, בין היתר, מבית הדיור המוגן "פאלאס ראשון לציון" המנוהל על-ידי החברה פאלאס אמריקה – חברה לדיור מוגן בע"מ;
  2.2 "המבצע" – בחתימה על הסכם התקשרות ביחס לאחת מיחידות הדיור בפרויקט "פאלאס ראשון לציון" במהלך תקופת המבצע, תינתן לדייר ,(היינו, דייר וכן, בן/ת זוג) הטבה אישית שאיננה ניתנת להעברה לאחר בקשר עם תעריף ארוחות צהריים בבית.
  2.3 "הדייר" – מי שזכאי להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שנחתם עמו הסכם פיקדון או שכירות בתקופת המבצע בלבד ובכפוף לה (להלן – "הסכם התקשרות");
  2.4 "תקופת המבצע" – עד ליום 31.12.2023 או על פי הודעת פאלאס ראשון לציון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד .
 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאי להשתתף במבצע הינו דייר )היינו, דייר וכן, בן/ת זוג( אשר חתם במהלך תקופת המבצע על הסכם התקשרות ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה.
  3.2 החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.
 4.  הזמנה למפגש טעימות
  הדייר )היינו, דייר וכן, בן/ת זוג( מוזמן להגיע למפגש טעימות אשר מותנה בקיומם המצטבר של תנאים מקדימים לפיהם:
  4.1 לדייר )היינו, ד ייר וכן, בן/ת זוג( מלאו 65 )שישים וחמש( שנים והוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי;
  4.2 על הדייר לתאם מראש עם נציג הפרוייקט פגישת היכרות ולהגיע לביקור במשרד המכירות;
  4.3 הובהר לדייר והוא מסכים לכך שהחברה רשאית להחליט בעניין איש ור מועמדותו והתאמתו של הדייר להשתתף במפגש טעימות וזאת על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 5. פירוט המבצע
  לכל דייר )היינו, לדייר וכן, לבן/ת זוג( אשר יחתום על הסכם התקשרות עם החברה ביחס ליחידות הדיור בפרויקט "פאלאס ראשון לציון", בהתאם לנוסח המקובל אצל החברה באותה העת, ובהתאם למילוי התחייבויותיו וחיוביו של הדייר על פי ההסכם, ובכפוף לכך כי מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים, תינתן הטבה אישית שאיננה ניתנת להעברה לאחר, כמפורט להלן:
  לדייר יחיד-
  5.1 מוסכם, כי בכפוף לכך כי הדייר מקיים את כל התחייבויותיו וחיוביו כאמור בהסכם ההתקשרות וכן בכפוף לכך כי מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים ניתנת לדייר הטבה אישית שאיננה ניתנת להעברה לאחר מסוג של עד 26 ארוחות צהריים בלבד, בחודש קלנדרי לדייר יחיד
  בלבד בימי א' – ה' ובימי שבת בלבד )לא כולל ימי שישי(, ללא תשלום נוסף וזאת החל ממועד תחילת השימוש ועד לסיום ההסכם, מכל סיבה שהיא; להסרת כל ספק, במועד סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, ההטבה תופסק אוטומטית והדייר מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך;
  לזוג דיירים –
  5.2 מוסכם, כי בכפוף לכך כי הדייר מקיים את כל התחייבויותיו וחיוביו כאמור בהסכם וכן בכפוף לכך כי מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים ניתנת לדייר הטבה אישית שאיננה ניתנת להעברה לאחר מסוג של עד 26 ארוחות צהריים בלבד, בחודש קלנדרי לזוג דיירים בלבד בימי א' – ה' ובימי שבת בלבד )לא כולל ימי שישי(, ללא תשלום נוסף וזאת החל ממועד תחילת השימוש ועד לסיום ההסכם, מכל סיבה שהיא;
  להסרת כל ספק, במועד סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, ההטבה תופסק אוטומטית והדייר מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך;
  לזוג דיירים –
  5.3 מוסכם, כי בכפוף לכך כי הדייר מקיים את כל התחייבויותיו וחיוביו כאמור בהסכם וכן בכפוף לכך כי מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים ניתנת לזוג דייר ים הטבה שאיננה ניתנת להעברה לאחר מסוג של עד 52 ארוחות צהריים בלבד, בחודש קלנדרי לזוג דיירים בלבד בימי א' – ה' ובימי שבת בלבד )לא כולל ימי שישי(, בתוספת תעריף חודשי מופחת בסך של 1,300 ₪ לחודש, כשהוא צמוד למדד ולמנגנון עדכון דמי השימוש בהסכם ההתקשרות, וזאת החל ממועד תחילת השימוש ועד לסיום ההסכם, מכל סיבה שהיא; להסרת כל ספק, במועד
  סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, ההטבה תופסק אוטומטית והדייר מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך;

 6. מובהר כי התעריפים יישאו הפרשי הצמדה למדד בהתאם לאמור בסעיף 31 להסכם העיקרי, וכן החברה תהיה זכאית לעדכן התעריפים בהתאם לשיעור השינוי בעלויות התפעול השוטף

 7. יובהר כי אי מימוש ההנחה ו\או הה טבה ו/או אי ניצול הארוחות הנ"ל, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, במקרה של ביטול הסכם התקשרות על ידי הדייר, אינו יקנה בידי הדייר כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת הה נחה ו\ או דחיית ההטבה ו/או העברת הזכאות להטבה למועד מאוחר יותר, בין היתר, במקרה של ביטול הסכם התקשרות וחתימה על הסכם חדש במועד מאוחר יותר, לא כל שכן הקפאה של ההטבה מחמת היעדרות ו/או אי ניצול מכל סיבה שהיא. ההטבה אף אינה ניתנת להמרה בכסף או שווה כסף, והדייר מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע ו/או להתקשר עם החברה בהסכם התקשרות במסגרת המבצע.

 8. שונות
  8.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  8.2 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  8.3 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
  8.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין הוראות הסכם ההתקשרות, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות.
  8.5 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם ההתקשרות כהגדרתו לעיל.
  8.6 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
  7\2\40278

דילוג לתוכן