תקנון – מבצע "הכל כלול" – פאלאס מודיעין

 1. כללי
  רשת פאלאס בתי דיור מוגן בע"מ מודיעה בזאת על מבצע "הכל כלול " (להלן : "המבצע") במטרה לקדם את שיווק היחידות בפרויקט "פאלאס מודיעין" הממוקמות בבניין D( יחידות מס' 204D, ,211 ,213 ,215 216 ו315-) ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע ומוגבל ל3- יחידות הדיור שישווקו עבור לקוחות אשר יחתמו בפועל על הסכם ההתקשרות עם החברה. ט.ל.ח

 2.  הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:
  2.1 "החברה" – דיור מוגן מודיעין בע"מ;
  2.2 "יחידה במבצע" – היחידה בבית ה דיור המוגן "פאלאס מודיעין" הממוקמת בבניין D ( יחידות מס' 204D, ,211 ,213 ,215 216 ו315-)
  2.3 "הריהוט" – כל סוגי הריהוט המפורטים בסעיף 4.1 להלן, הכלולים ומשתתפים במבצע.
  2.4 "מוצרי חשמל" – כל סוגי מכשירי החשמל המפורטים בסעיף 4.2 להלן, הכלולים ומשתתפים במבצע;
  2.5 "הטבות נוספות" – כל ההטבות המפורטות בסעיף 5 להלן.
  2.6 "הלקוח" – הזכאים להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן;
  2.7 "תקופת המבצע" – עד ליום 31.12.2024 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים בלבד או במועד שייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכתב כסיום תקופת המבצע.

 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאי להשתתף במבצע הינו לקוח (היינו, לקוח וכן, בן זוגו) פוטנציאלי אשר יחתום במהלך תקופת המבצע עם פאלאס מודיעין על הסכם התקשרות ביחס ליחידה במבצע, שעניינו קבלת זכות שימוש ביחידה במבצע כהגדרתה לעיל, ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה ואשר יעבור את הבדיקה הרפואית בפני הצוות הרב מקצועי בבית טרם מועד תחילת השימוש ביחידה.
  3.2 תנאי מקדים להיכלל במסגרת המבצע הינו כי מועד תחילת השימוש בפועל ביחידה במבצע הינו עד ולא יאוחר מתום 3 (שלושה) חודשים ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים.
  3.3 דמי השימוש החודשיים ביחס ליחידות שבמבצע יעמדו בסך של החל מ- 13,700 ₪ כולל מע"מ ל לקוח יחיד בלבד לחודש קלנדרי.
  3.4 החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

 4. פירוט ריהוט ומוצרי חשמל
  4.1 להלן רשימת פרטי הריהוט הכלולים במבצע:
  4.1.1 חדר שינה: מיטה;
  4.1.2 פינת אוכל: שולחן אוכל + 2 כיסאות
  4.1.3 סלון: ספה, כורסה, שולחן סלון.
  4.2 להלן מוצרי החשמל הכלולים במבצע בהתאם לסוג והמפרט כפי שייקבע מעת לעת על-ידי החברה, באופן בלעדי:
  4.2.1 מקרר, כיריים חשמליות (2 להבות).
  4.3 להסרת כל ספק, פרטי הריהוט ומוצרי חשמל כמפורט לעיל, יירכשו על פי החלטת החברה בלבד וספק הריהוט ומוצרי חשמל ייבחרו על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי אין במתן פרטי הריהוט ומוצרי חשמל כאמור ללקוח על ידי החברה, כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חבות כלשהי לעניין טיב הרהיטים ו/או מוצרי חשמל. הלקוח מוותר בזאת מראש ובאופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הכרוך והקשור לעניין זה.
  4.4 יודגש כי פרטי הריהוט ומוצרי חשמל הינם רכוש החברה וה יחידה בלבד, לא ניתן להוציאם מה יחידה.
  4.5 יובהר כי פרטי הריהוט ומוצרי חשמל יינתנו ללקוח אך ורק בכפוף לחתימה על הסכם דיור מוגן כהגדרתו בסעיף 3.1 לעיל עם החברה וקבלת זכות שימוש ביחידה במבצע בבית וכי בנסיבות של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, או במועד מעבר הלקוח ליחידה אחרת שאינה "יחידה במבצע" כהגדרתה לעיל, על הלקוח להשיב לחברה את הריהוט ומוצרי חשמל.
  4.6 הלקוח רשאי להשתמש בפרטי הריהוט ומוצרי חשמל לשימושו האישי ומחויב לשמור עליהם במהלך תקופת השימוש בכפוף לבלאי טבעי עקב שימוש סביר. למען הסר ספק, יובהר כי נזקים ו/או ליקויים שיתגלו בריהוט ו/או במוצרי חשמל במשך תקופת השימוש, לא יתוקנו על ידי החברה ועל חשבונה, אלא הינם באחריות ו הבלעדית של הלקוח ויתוקנו על חשבון הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית לתחזוקת הריהוט ו/או מוצרי חשמל ולתקינותם.

 5. הטבות נוספות
  בהתאם למילוי התחייבויותיו וחיוביו של הלקוח על פי ההסכם, יינתנו ללקוח במסגרת ההשתתפות במבצע הטבות כמפורט להלן וזאת החל ממועד תחילת השימוש ביחידה במבצע ועד למועד סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, או במועד מעבר הלקוח ליחידה שאינה "יחידה במבצע" כהגדרתה לעיל, בין אם הן נוצלו או לאו:
  5.1 חיבור לרשת כבלים HOT ולרשת אינטרנט על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  5.2 שימוש במים וחשמל ללא תשלום נוסף מצד הלקוח והכל בכפוף לכך כי הלקוח ייעשה שימוש סביר בצריכת המים והחשמל.
  5.3 נשיאה בעלויות חיובי הארנונה בלבד בגין שטח היחידה שיחולו ויחייבו את הלקוח בפועל בהתאם לתעריף הקבוע החל בצו הארנונה וזאת בניכוי כלל ההנחות ו/או ההטבות להן זכאי הלקוח בחיובי הארנונה, וזאת החל ממועד תחילת השימוש ביחידה במבצע.
  5.4 ארוחה אחת ביום לבחירת הלקוח. (ארוחת צהריים בימים א' – ה', בימי שישי ארוחת ערב, ובימי שבת ארוחת צהריים. בכפוף לכך כי מוגשות ארוחות בוקר/צהריים/ערב בבית ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. לא כולל ערבי חג וימי חג).
  5.5 יובהר כי אי מימוש ההטבות הנ"ל על ידי הלקוח אינו יקנה בידי הלקוח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה להמרת ההטבות בכסף או שווה כסף ו/או טענה להארכת תקופת ההטבות, והלקוח מצהיר בזאת כי בידיעת האמור לעיל בחר להשתתף במבצע ו/או להתקשר עם החברה בהסכם במסגרת המבצע.
  5.6 ההטבות הנ"ל תפקענה במועד סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, או במועד מעבר הלקוח ליחידה שאינה "יחידה במבצע" כהגדרתה לעיל, וזאת באופן אוטומטי ובין אם הלקוח מימש ההטבות או לאו.

 6. שונות
  6.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הלקוח כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  6.2 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  6.3 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
  6.4 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
  6.5 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם ההתקשרות.
  6.6 המבצע הינו למועמד פוטנציאלי המבקש להיות לקוח בבית הדיור המוגן פאלאס מודיעין בלבד.

 

40276\2\52

דילוג לתוכן