תקנון מבצע "חברים ונהנים בפאלאס להבים"

1. כללי 

רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חברים ונהנים בפאלאס להבים" כמפורט בתקנון זה במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט "פאלאס להבים" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח1

2. הגדרות  

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:

.2.1 "השותפות" או "פאלאס להבים" – פאלאס להבים שותפות מוגבלת;
.2.2 "הסכם לדיור מוגן "- הסכם התקשרות בין דייר לבין פאלאס להבים שעניינו קבלת זכות שימוש ביחידת הדיור בבית הדיור המוגן;
.2.3 "בקשה לרישום מוקדם"- בקשה חתומה על-ידי מועמד המתעניין להיות דייר בבית הדיור המוגן פאלאס להבים;
.2.4 "דייר"- כל דייר (היינו, דייר יחיד או זוג דיירים) שחתם על הסכם לדיור מוגן בנוסח של רשת פאלאס ומתגורר בפועל, בתקופת המבצע ביחידת הדיור בפאלאס להבים;
.2.5 "חבר"- קרוב או מכר של דייר אשר שמו ופרטיו אינם נכללים באחד ממאגרי הלקוחות של רשת הפאלאס ו/או מי מטעמה, לרבות כל מי (1) שאינו חתום על בקשה לרישום מוקדם או (2) שאינו חתום על הסכם לדיור מוגן או (3) לא קיבל לידיו טופס גילוי, בהתאם לחוק
הדיור המוגן, תשע"ב2012- (4) אינו מתגורר באחד מהבתים הנמנים עם רשת פאלאס בתי דיור מוגן בע"מ, והכל במהלך תקופת
המבצע;
.2.6 "המבצע"- הדייר רשאי להזמין את החבר להתארח בפאלאס להבים, לתקופה זמנית שלא תעלה על 4 (ארבעה) ימים (3 לילות),
ביחידה, שנקבעה על-ידי פאלאס להבים כיחידת אירוח בבית ובכלל זה רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני
הבית וכן זכות זמנית ליהנות מסל השירותים וכן, בהטבות נוספות, כגון: ארוחת צהריים בין הימים א-ה, שישי (ערב שבת) ושבת בצהריים ובכפוף לכך כי בפועל מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל הדיירים בעת הרלבנטית; זכות לקבל טיפול בריאותי במכון ספא בבית; צפייה בסרט בבית קולנוע בעיר באר שבע "סינמה סיטי", לחבר בלבד (היינו, לחבר/ה ובת/בן זוג) ו/או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות, והכל למשך תקופת האירוח הזמנית בתשלום בסך של 1,000 ₪ (במילים: אלף
שקלים חדשים) כולל מע"מ כדין בלבד.
.2.7 "תקופת המבצע" – עד ליום 31.12.2024 או על פי הודעת פאלאס להבים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

3. השתתפות במבצע וקבלת ההטבה

.3.1 הדייר רשאי להזמין את החבר להתארח בפאלאס להבים, לתקופה זמנית שלא תעלה על 4 (ארבעה) ימים (3 לילות), ביחידה (להלן:
"תקופת האירוח"), שנקבעה על-ידי הבית כיחידת אירוח בבית ובכלל זה רשות לעשות שימוש זמני סביר בשטחים הציבוריים ובמתקני
הבית וכן זכות זמנית ליהנות מסל השירותים וכן, בהטבות נוספות, כגון:
(א) ארוחת צהריים בין הימים א-ה, שישי (ערב שבת) ושבת בצהריים ובכפוף לכך כי בפועל מוגשות ארוחות צהריים בבית לכלל
הדיירים בעת הרלבנטית;
(ב) זכות לקבל טיפול בריאותי במכון ספא בבית ללא תשלום נוסף;
(ג) צפייה בסרט בבית קולנוע בעיר באר שבע "סינמה סיטי";
ו/או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.
.3.2 ההטבות הנ"ל ניתנות לחבר בלבד (היינו, לחבר/ה ובת/בן זוגו), בתשלום בסך של 1,000 ₪ (במילים: אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ כדין והכל למשך תקופת האירוח הזמנית בלבד. בתום תקופת האירוח ההטבות הנ"ל יתבטלו אוטומטית והדייר ו/או החברה ו/או מי מטעמם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי השותפות בקשר לכך.

4. שונות  

.4.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי פאלאס להבים ו/או מי מטעמה, וכן מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
.4.2 הדייר מאשר, כי קיבל את הסכמת החבר להגשת פרטיו לפאלאס להבים ולהכללתו במאגר המועמדים של פאלאס להבים, המשמש בין היתר למשלוח חומרים פרסומיים ופניות בדיוור ישיר.
.4.3 הדייר מסכים בזאת לשפות ולפצות את רשת הפאלאס עם דרישתה הראשונה על כל נזק שייגרם לה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של חבר ו/או דייר אחר ו/או צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור עם הגשת פרטיו של החבר למאגרי הפרסום של רשת הפאלאס ו/או פאלאס להבים ו/או השתתפותו של הדייר במבצע שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות כל דין.
.4.4 להסרת כל ספק, אין בהפניית החבר על ידי הדייר, כדי לחייב את פאלאס להבים לקבל את החבר כדייר בבית הדיור המוגן פאלאס
להבים או בבית דיור מוגן אחר הנמנ ה עם רשת פאלאס וכי הכל הינו בכפוף להוראות ההסכם לדיור מוגן.
.4.5 רשת פאלאס רשאית לשנות בכל עת את ההטבה ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול
דעתה וללא הודעה מוקדמת.
.4.6 פאלאס להבים אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לדייר ו/או לחבר ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין
ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בהטבה.
.4.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
.4.8 המבצע לא יחול על חבר המבקש להיות דייר בבתי דיור מוגן פאלאס תל אביב או פאלאס ראשון לציון או פאלאס רעננה או פאלאס
מודיעין .
.4.9 הדייר פוטר בזאת את פאלאס להבים מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הזכייה ו/או אי
הזכייה ו/או ה הטבה.
.4.10 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו .

40277\2\66

דילוג לתוכן