תקנון מבצע "חבר מביא חבר" לבית אחר

 

 1. כללי

רשת  "פאלאס בתי דיור מוגן"  מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן-  "המבצע")  במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקטים "פאלאס מודיעין", פאלאס תל אביב", "פאלאס להבים" ו- "פאלאס רעננה" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע.  ט.ל.ח[1]

 

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:

 • "רשת", "החברה "או "הבית "– רשת פאלאס בתי דיור מוגן המורכבת, בין היתר, מבית דיור מוגן "פאלאס רעננה", "פאלאס להבים,"

"פאלאס תל-אביב" ו- "פאלאס מודיעין" המנוהלים על-ידי החברות והתאגידים ברשת פאלאס ;

 • "הסכם לדיור מוגן"- הסכם התקשרות בין דייר לבין אחד מהבתים ברשת שעניינו קבלת זכות שימוש ביחידת הדיור בבית הדיור המוגן;
 • "בקשה לרישום מוקדם"– בקשה חתומה על-ידי מועמד המתעניין להיות דייר באחד מבתי דיור מוגן ברשת ;
 • "דייר"– כל דייר (היינו, דייר יחיד או זוג דיירים) שחתם על הסכם לדיור מוגן בנוסח של רשת פאלאס ומתגורר בפועל, בתקופת המבצע, ביחידת הדיור באחד מהבתים הנ"ל;
 • "חבר"– קרוב או מכר של דייר אשר שמו ופרטיו אינם נכללים באחד ממאגרי הלקוחות של רשת הפאלאס ו/או מי מטעמה, לרבות כל מי

(1) שאינו  חתום על בקשה לרישום מוקדם או (2) שאינו חתום על הסכם לדיור מוגן או (3) לא קיבל לידיו טופס גילוי, בהתאם לחוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012  (4) אינו מתגורר באחד מהבתים הנמנים עם רשת פאלאס בתי דיור מוגן, והכל במהלך תקופת המבצע;

 • "ההטבה"– המחאה מאת החברה לפקודת הדייר בסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים) בלבד או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
 • "תקופת המבצע" – עד ליום 31.12.2024 או על פי הודעת החברה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 1. ההשתתפות במבצע וקבלת ההטבה
  • דייר אשר יפנה באופן בלעדי וישיר לאחד מהבתים הנמנים עם הרשת ו/או מי מטעמה, חבר, אשר אך ורק הודות להפניה הנ"ל חת ם בפועל, במהלך תקופת המבצע, עם החברה על הסכם לדיור מוגן, יהיה זכאי, באופן חד-פעמי להטבה, בכפוף להתקיימות כל התנאים להלן במצטבר:
   • עם הפניית החבר לאחד מהבתים הנ"ל, אישר נציג החברה בכתב לדייר, כי החבר אכן עומד בתנאי הגדרת "חבר", כמפורט בסעיף 2.5 לעיל; וכן
   • חתימת החבר על ההסכם לדיור מוגן התקיימה בפועל מהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2.7 לעיל;
   • זכאות הדייר להטבה תהיה מותנית ותיכנס לתוקף אך ורק בחלוף 90 (תשעים ימים) בלבד ממועד תחילת השימוש של החבר ביחידת הדיור באחד מהבתים ברשת בפועל ("מועד הזכאות"). במידה ומסיבה כלשהי החבר לא עשה שימוש ביחידת הדיור ו/או ביטל את ההתקשרות בהסכם לדיור מוגן, מכל סיבה שהיא, בטרם חלפו 90 הימים הנ"ל, לא ייחשב הדבר כמילוי התנאי הנ"ל.
  • אין הגבלה על מספר החברים שבגינם יהיה זכאי הדייר להטבה, אולם החבר לא יהיה רשאי לציין מספר דיירים שבגינם חתם על ההסכם לדיור מוגן .

בנסיבות בהן חבר יציין מספר דיירים כמי שהיוו גורם פעיל ורלבנטי לחתימתו על ההסכם לדיור מוגן עם  אחד מהבתים ברשת, תהיה רשאית החברה לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מיהו הדייר שיהיה זכאי להטבה, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולדייר ו/או לחבר ו/או למי מטעמם, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 1. שונות
  • בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  • הדייר מאשר, כי קיבל את הסכמת החבר להגשת פרטיו לחברה ולהכללתו במאגר המועמדים של הרשת, המשמש בין היתר למשלוח חומרים פרסומיים ופניות בדיוור ישיר.
  • הדייר מסכים בזאת לשפות ולפצות את רשת הפאלאס עם דרישתה הראשונה על כל נזק שייגרם לה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של חבר ו/או דייר אחר ו/או צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור עם הגשת פרטיו של החבר למאגרי הפרסום של רשת הפאלאס ו/או החברה ו/או השתתפותו של הדייר במבצע שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות כל דין .
  • להסרת כל ספק, אין בהפניית החבר על ידי הדייר, כדי לחייב את החברה  לקבל את החבר כדייר בבית הדיור ה מוגן באחד מהבתים ברשת וכי הכל הינו בכפוף להוראות ההסכם לדיור מוגן.
  • רשת פאלאס רשאית לשנות בכל עת את ההטבה ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
  • החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לדייר ו/או לחבר ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בהטבה.
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה.
  • המבצע לא יחול על הדייר בבית הדיור המוגן "פאלאס ראשון לציון" וכן, על חבר המבקש להיות דייר בב ית הדיור המוגן "פאלאס ראשון לציון".
  • הדייר פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הזכייה ו/או אי הזכייה ו/או ההטבה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו .

 

 500\1\28006

[1] האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

דילוג לתוכן