תנאי שימוש

תאריך עדכון : 18.10.2023

תנאי שימוש

תאריך עדכון : 18.10.2023

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט פאלאס דיור מוגן מקבוצת עזריאלי ("פאלאס דיור מוגן") שכתובתו https://azrielipalace.co.il/ ("האתר") אשר נועד ליתן מידע ראשוני אודות פאלאס דיור מוגן ולאפשר למשתמשים יצירת קשר עם פאלאס דיור מוגן .

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות  של פאלאס דיור מוגן. על המבצע פעולה כלשהי באתר ("המשתמש") לקרוא את תנאי שימוש אלו במלואם בקפידה. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין פאלאס דיור מוגן.

פאלאס דיור מוגן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי השימוש, מועד עדכון תנאי השימוש יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי בתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

פאלאס דיור מוגן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.

השימוש בתנאי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה; בדומה, מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

חובות המשתמש

1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של פאלאס דיור מוגן ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של פאלאס דיור מוגן; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של פאלאס דיור מוגן.

2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של פאלאס דיור מוגן, במקרים בהם פאלאס דיור מוגן תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא פאלאס דיור מוגן רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר וכן כל פעולה אחרת אשר פאלאס דיור מוגן תמצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או על זכויות צדדים שלישיים.

4. מבלי לגרוע מכלליות מהאמור לעיל, פאלאס דיור מוגן תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א)  ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

(ב)  הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

(ג)  מסירת פרטים שגויים במתכוון;

(ד)  ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים של המפעילה ו/או בצד ג' כלשהו.

קניין רוחני

5. האתר פותח באופן בלעדי על-ידי פאלאס דיור מוגן והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של פאלאס דיור מוגן. פאלאס דיור מוגן היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

6. האתר ותכניו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של פאלאס דיור מוגן, מראש ובכתב.

אחריות

7. פאלאס דיור מוגן לא תהא אחראית – באופן ישיר או עקיף – לכל אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם עם האתר.

8. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי פאלאס דיור מוגן לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של המפעילה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את פאלאס דיור מוגן מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי פאלאס דיור מוגן לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.

9. פאלאס אינה מתחייבת לזמינות האתר ו/או התכנים בו וכן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

פרסומות

10. האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק של שותפים של פאלאס דיור מוגן. יובהר כי פאלאס דיור מוגן אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. פאלאס דיור מוגן לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, על תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.

11. על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי פאלאס דיור מוגן אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.

12. פאלאס דיור מוגן לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור.

קישורים אלקטרוניים (Links)

13. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי פאלאס דיור מוגן. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. פאלאס דיור מוגן אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. פאלאס דיור מוגן שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.

14. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של פאלאס דיור מוגן או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין המפעילה או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

15. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 

שונות

16. המשתמש מסכים שאין בשימוש באתר בכל אופן שהוא בכדי ליצור בין פאלאס דיור מוגן לבין המשתמש כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

17. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין פאלאס דיור מוגן לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי השימוש.

18. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

19. ככל שפאלאס דיור מוגן לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של פאלאס דיור מוגן אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי השימוש על ידי פאלאס דיור מוגן במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

20. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלו, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.

21. פאלאס דיור מוגן רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת פאלאס דיור מוגן.