"פאלאס אקספרס״ – הדרך המהירה לגור בפאלאס – להבים

 1. כללי
  רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "פאלאס אקספרס – הדרך המהירה לגור בפאלאס" במסלול הסכם פיקדון בלבד (להלן: "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור במסלול זה בפרויקט "פאלאס להבים", מתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח
 2. הגדרות
  למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:

  2.1 "השותפות" או "הבית" – בית הדיור המוגן "פאלאס להבים" המנוהל על-ידי פאלאס להבים שותפות מוגבלת;
  2.2 "המבצע" – בחתימה על הסכם פיקדון/מפקיד, תשלום הפיקדון יבוצע עד ולא יאוחר מ12- (שניים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם עם השותפות, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכם;
  2.3 "הדייר" – הזכאים להשתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאים כמפורט להלן ובלבד שהתקשרו עם השותפות בהסכם במסלול של פיקדון בלבד בתקופת המבצע בלבד ובכפוף לה;
  2.4 "תקופת המבצע" – עד ליום 31.12.2024 או במועד שייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של השותפות בכתב כסיום תקופת המבצע.

 3. השתתפות במבצע
  3.1 הזכאים להשתתף במבצע הינם דייר )היינו, דייר וכן, בן זוגו( פוטנציאלי אשר יחתום במהלך תקופת המבצע על הסכם לדיור מוגן במסלול פיקדון/מפקיד בלבד עם השותפות ("הסכם ההתקשרות"/"ההסכם") ואשר יעמוד בכלל הוראות תקנון זה.
  3.2 השותפות רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי להרחיב או לצמצם את מסגרת הזכאים להשתתף במבצע.

 4. פירוט הריהוט והמכשירים

  אופציה I –
  4.1 במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות הדייר יעמיד לידי השותפות תשלום סך בשקלים בגובה דמי השימוש החודשיים, לפי מחירון השותפות ועל פי הוראות ההסכם, בגין 3 (שלושה) החודשים האחרונים לתקופת השימוש, כאשר את סכום מלוא הפיקדון יהיה רשאי הדייר להעמיד לידי השותפות עד ולא יאוחר מ12- (שנים עשר) חודשים ממועד הסכם ההתקשרות (להלן – "תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון "). הפיקדון יועמד על ידי הדייר בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות סעיף 31 להסכם.
  4.2 החל מהמועד שנקבע בהסכם כתחילת השימוש, יישא הדייר ויחוייב בתשלום הסכום החודשי של דמי השימוש לפי מחירון השותפות ועל פי הוראות ההסכם. כמו כן, ישלם הדייר בנוסף לדמי השימוש גם את סכום השחיקה המחושב מסכום מלוא הפקדון שיתווסף לדמי השימוש כאמור – סכום השחיקה ישולם ויחושב בהתאמה לתקופת הדחייה בהעמדת הפקדון בחודשים והוא יחושב כאמור מהפקדון בערכו המלא כאמור. סכום השחיקה יחולק באופן יחסי למספר חודשי תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון. סכום השחיקה, כתוספת לדמי השימוש ישולם עד לתום תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון והעמדת מלוא הפיקדון לידי השותפות. להסרת כל ספק, דמי השימוש כאמור יישאו הפרשי הצמדה למדד בהתאם לאמור בסעיף 31 להסכם העיקרי, והכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים ,7 8 ו- 9 להסכם.
  4.3 על-אף האמור לעיל מניין תקופת שנות השחיקה של הפקדון יוארך וזה יחל ממועד העמדת מלוא סכום הפיקדון בפועל לידיה של השותפות.
  4.4 בנסיבות של סיום ההסכם על ידי הדייר מכל סיבה שהיא וזאת עד ולא יאוחר מ12- (שנים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם, בכפוף לפינוי הדירה ובכפוף לקיום כל התחייבויות הדייר על-פי ההסכם, תשיב השותפות לדייר את דמי השימוש בגין 3 (שלושה) החודשים האחרונים לתקופת השימוש בהתאם להוראות ההסכם, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, ככל שזכאי להם הדייר.

  אופציה II –
  4.5 במעמד החתימה על ההסכם הדייר יעמיד לידי השותפות תשלום בסך של 70,000 ₪ כאשר עד 7 (שבעה) ימים טרם מועד תחילת השימוש יהיה על הדייר להעמיד לידי השותפות סך נוסף של 30,000 ₪ על חשבון הפיקדון. יתרת סכום הפיקדון בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות סעיף 31 להסכם, תועמד על-ידי הדייר עד ולא יאוחר מ12- (שנים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם ת (להלן – "תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון ").
  4.6 בכפוף להעמדה בפועל על-ידי הדייר של מלוא סכום הפקדון ובכפוף לכך שהסכם ההתקשרות עם הדייר לא בוטל, מכל סיבה שהיא, במהלך 12 החודשים ממועד ההתקשרות יחולו ההוראות הבאות:
  תקופת השחיקה של הפקדון תחל להימנות ממועד תחילת השימוש ביחידת הדיור כשהיא מחושבת ממלוא סכום הפיקדון בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם.
  4.7 כמו כן, החל ממועד תחילת השימוש הדייר י ישא בתשלום הסכום החודשי של דמי השימוש, וזאת על-פי הוראות ההסכם. להסרת כל ספק, דמי השימוש כאמור יישאו הפרשי הצמדה למדד בהתאם לאמור בסעיף 31 להסכם העיקרי, והכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים ,7 8 ו – 9 להסכם.
  4.8 בנסיבות של סיום ההסכם על ידי הדייר מכל סיבה שהיא וזאת עד ולא יאוחר מ12- (שנים עשר) חודשים ממועד התקשרות הדייר בהסכם, בכפוף לפינוי הדירה, מחיקת כל הבטוחות ועמידת הדייר בכל ומלוא התחייבויותיו: תשיב השותפות לדייר את סכום הפקדון האמור בס"ק 4.5 לעיל, וזאת בניכוי ההפחתות והניכויים, המחושבים ביחס לסכום של מלוא הפיקדון בהתאם להוראות ההסכם, כאשר מסכום זה תבוצע
  הפחתה של סכומי השחיקה (כשהם מחושבים ממלוא ערך הפקדון) בגין כל תקופת הדחייה בהעמדת הפקדון או סיום ההסכם, מחיקת הבטוחות ופינוי הדירה בפועל – לפי המאוחר, והדייר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות בעניין זה.

 5. שונות
  5.1 בהשתתפותו במבצע, מאשר הדייר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו לרבות כל שינוי שייעשה על ידי השותפות ו/או מי מטעמה, וכן, מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  5.2 השותפות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  5.3 כל תמונות המבצע, המוצגות בכל סוג של פרסום ובכל אמצעי מדיה, הינן להמחשה בלבד.
  5.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות תקנון זה. בכל סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הסכם ההתקשרות שבין הדייר לבין השותפות, תגברנה הוראות הסכם ההתקשרות.
  5.5 למונחים בתקנון זה, שלא נקבע להם הגדרה, יחולו ויחייבו ההגדרות שבהסכם הפיקדון.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע
  יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

 

40277\2\64

דילוג לתוכן